Kişisel verilerin işlenmesi ve aydınlatma metni

• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:
San-Tur Turizm Anonim Şirketi (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli tüm özen ve hassasiyeti göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, şirketimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. “San-Tur Turizm A.Ş.‘nin(Megasaray Hotels) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası gereği, müşterilerimizi, müşteri adaylarımızı, çalışanlarımızı ve yaptığımız iş gereği çalışan şirketleri, müşterileri ve diğer 3. kişilerden otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktadır. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni ile ilgili tüm talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
San-Tur Turizm Anonim Şirketi Megasaray Hotels, Kadriye Mah. Üçkum Tepesi Caddesi No 8 /1 Belek / ANTALYA Türkiye E-posta : info@clubmegasaray.com
Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

• Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Temel Prensipler:
San-Tur Turizm A.Ş.‘nin(Megasaray Hotels) , topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesine önem verir. 1-)Daima gerçekçi ve doğru olma: San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels), şirket bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve daima doğru olmasına özen gösterir.
2-)Verileri sınırlı oranda işleme: “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ ,kişilerin verilerini hizmet sırasında kısıtlı olarak işler. İşin ve hizmetin gereği dışında verileri işlemez, kullanmaz.
3-)Verileri Kanunlarda öngörülen süre kadar muhafaza etme: San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels), sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunlarda öngörülen yasal süreler kadar bünyesinde muhafaza eder. Bu süreler sona erdiğinde veriyi siler ya da anonimleştirir.
San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda kişisel verileriniz, “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak v.b ortamlardan toplanabilecektir. “San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels)” ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, “San-Tur Turizm A.Ş’den. (Megasaray Hotels)” hizmet almak isteğiyle;
• Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
• “San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels)” internet sitesini veya her türlü sosyal medya /mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
• “San-Tur Turizm A.Ş.’nin (Megasaray Hotels)” düzenlediği her türlü program veya organizasyona katıldığınızda, kişisel verileriniz “San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels)” tarafından işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanun tüzük yönetmeliklerinde ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
“San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels)” tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden sizleri daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili tüm iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, ayrıca tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edilerek sizlere sunulması, “San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels)” ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’, sizlere sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilerek yararlandırılmanız, sizlere sunmuş olduğumuz mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri sizlere verebilmek amacıyla işleyebilmek, “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerini (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, sizinle kurulabilecek her türlü iletişim, sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik , etkinlik ve benzeri konularda sizleri bilgilendirmek, “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve ilgi kanunlarda açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, Amacıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

• Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda anılan maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda “San-Tur Turizm A.Ş.‘nin (Megasaray Hotels) olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilgili maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
• Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.
Çalışanlarımıza ait veriler:
İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.
Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
“San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.
Çalışanların Yararına İşlemeler
“San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “San-Tur Turizm A.Ş. ‘nin(Megasaray Hotels)’’ çalışanlara ait verileri işleyebilir.

• İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels), bağlı olduğu Şahinler Holding ve grup şirketlerine; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

• Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle San-Tur Turizm A.Ş.’ye (Megasaray Hotels), iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre, talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, San-Tur Turizm A.Ş.’den (Megasaray Hotels);
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkınız bulunmamaktadır. San-Tur Turizm A.Ş.’den (Megasaray Hotels), kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

• Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

• San-Tur Turizm A.Ş.’nin (Megasaray Hotels), Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde San-Tur Turizm A.Ş.’den (Megasaray Hotels ) açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
San-Tur Turizm A.Ş. (Megasaray Hotels ) ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, San-Tur Turizm A.Ş.’nin (Megasaray Hotels ) bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, San-Tur Turizm A.Ş.’nin (Megasaray Hotels) meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz. Bunun için öncelikle www.clubmegasaray.com adresindeki formu ÖRNEK FORM doldurarak imzalayınız. Ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek formu Şirketimize ulaştırınız;
Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
Megasaray Hotels, Kadriye Mah. Üçkum Tepesi Caddesi No 8 /1 Belek / ANTALYA Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) ile iadeli taahhütlü mektup, noter kanalıyla gönderebilir veya dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; info@clubmegasaray.com veya santur@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak, iletebilirsiniz:
Şirketimiz talebin niteliğine göre yasal süre içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.